Študentská anketa: Anonymita na internete

Bezpečnosť
0

Internetová anonymita je veľmi kontroverzná téma – na jed­nej stra­ne vďa­ka nej ľu­dia v to­ta­lit­ných kra­ji­nách mô­žu slo­bod­ne pris­tu­po­vať na inter­net, vy­jad­ro­vať bez­tres­tne vlastný ná­zor či zve­rej­ňo­vať cit­li­vé in­for­má­cie zo zá­ku­li­sia kor­po­rá­cií a štá­tov (tzv. whistleb­lowing). Vy­so­ký stu­peň ano­ny­mi­ty za­bez­pe­ču­je tým­to ľu­ďom ochra­nu pred prenas­le­do­va­ním či tres­tným stí­ha­ním. Na dru­hej stra­ne pod­po­ra inter­ne­to­vej ano­ny­mi­ty je do­kon­ca aj v na­šom de­mok­ra­tic­kom sve­te inter­pre­to­va­ná ako spô­sob na za­stre­še­nie nečistých úmyslov a páchanie tres­tných či­nov. Otáz­ka znie: Pre­čo by sme v na­šej slobodnej spo­loč­nos­ti ma­li mať vô­bec pot­re­bu „byť ano­nym­ní“? Ak niek­to ne­pá­cha trest­ný čin, pred­sa ne­má dô­vod zos­tá­vať v ano­ny­mi­te. Žiaľ, to­to pla­tí len v ideál­nej spo­loč­nos­ti, nie v spo­loč­nos­ti, kde hro­zí vždy ne­ja­ké zneu­ži­tie osob­ných in­for­má­cií, ak nie v súčasnom, tak po­ten­ciál­ne v bu­dú­com po­li­tic­kom us­po­ria­da­ní. V tejto súvislosti sa na nás obrátil s prosbou o pomoc Alex Sporni, študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Š. A. Jedlíka v Nových Zámkoch s odborom zameraným na informačné a sieťové technológie. Ako svoju odbornú prácu v 4. ročníku si vybral práve spomenutú tému. Ako dodatok k práci by rád doplnil výsledky ankety s takouto tematikou. Prosíme vás preto o vyplnenie krátkeho formulára na adrese: goo.gl/forms

Ďakujeme

Redakcia PC REVUE

Redakcia

Všetky autorove články
anonymita

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať