Rozhovor: John Vladimír Slámečka, AT&T / Digitálna transformácia komunikačných sietí

0

John Vladimir Slámečka, prezident AT&T pre región EMEA, pracuje v oblasti telekomunikácií viac než 27 rokov prevažne mimo USA. Jeho priezvisko prezrádza, že má české korene. Využili sme prítomnosť pána Slámečku v Bratislave na krátky rozhovor.

Čo je charakteristické pre súčasnú komunikáciu a aké zmeny sú nevyhnutné v blízkej budúcnosti?

JVS: AT&T podobne ako celý ICT sektor v súčasnosti prechádza najväčšou transformáciou vo svojej histórii. Táto novodobá explózia dátovej a mobilnej komunikácie sa začala v roku 2007, keď bol predstavený prvý moderný smartfón – iPhone. Vtedy asi nikto nechápal, akú revolúciu tento novodobý fenomén spôsobí, predovšetkým čo sa týka expanzie objemu prenášaných údajov. Náš generálny riaditeľ, ktorý predtým pracoval na pozícii CTO, si v pravý čas uvedomil, že ak budeme pokračovať v prioritnom zameraní na hardvér a investovať iba do tohto segmentu, veľmi skoro by nastala situácia, keď by sme už viac než pravdepodobne neboli schopní držať krok s požiadavkami zákazníkov na prenos dát. Nárast objemu údajov sa dá prirovnať jedine k explózii, denne je to viac než 186,4 PB dát, ktoré pretečú našou sieťou, pričom video obsah už presiahol 75 % objemu sieťovej komunikácie.  Len komunikácia zo smartfónov tvorila minulý rok takmer 75 % objemu dát siete.  Očakávame, že rýchlosť rastu video obsahu v roku 2020 bude predbehne rýchlosť rastu celkových dát a bude hlavným ťahúňom nárastu siete..

Preto CEO rozhodol prehodnotiť náš pohľad na aktíva a preorientovať sa na budovanie softvérovo centrických sietí budúcnosti, ktoré tvoria digitálnu základňu pre firmy a spotrebiteľov. Táto transformácia trvala zhruba 4 – 5 rokov. V súčasnosti sú naše siete plne softvérovo centrické, s maximálnou možnou mierou flexibility a automatizácie. Softvérovo definované sú všetky sieťové komponenty, pri ktorých je to možné.

Komunikácia je základný pilier moderných infraštruktúrnych trendov, ako sú internet vecí či inteligentné mestá. Sú telekomunikačné spoločnosti pripravené na tento trend?

JVS: Údaje sa v subsystémoch inteligentného mesta zhromažďujú s primárnym cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov. Veľa ľudí, a to aj odborníkov z inštitúcií štátnej a verejnej správy, však podceňuje náročnosť a komplikovanosť sietí, ktoré treba vybudovať. Navyše sieťovú infraštruktúru je potrebné budovať, prípadne digitálne transformovať ako jednu z prvých. Inak nebude možné zbierať údaje z množstva senzorov, nevyhnutné na analýzy. A hlavne rýchla a spoľahlivá sieť je dôležitá na dátovú komunikáciu náročných videokamier s vysokým rozlíšením a iných subsystémov verejnej infraštruktúry. Takže naša prvoradá úloha je poskytnúť spoľahlivú úroveň pripojenia, aby bolo možné tieto údaje zbierať, zhromažďovať a následne analyzovať. V Spojených štátoch realizujeme veľa štúdií v mestách a mestských aglomeráciách, aby sme zlepšili kvalitu dopravy, optimalizovali svetelnú signalizáciu, ale aj kvalitu a energetickú efektívnosť verejného osvetlenia, dodávky pitnej vody a iných riešení inteligentných miest. Máme globálnu SIM, ktorá funguje vo viac ako 200 krajinách. Sme schopní ponúknuť služby IoT v celej škále na pripojenie systémov inteligentného mesta.

V minulosti, keď sa budovali spojenia, dala sa pomerne presne odhadnúť projektovaná kapacita, teda koľko dát tadiaľ bude prechádzať. Teraz, ak premýšľate o inteligentných mestách, existuje veľké množstvo koncových bodov v sieti a generuje sa obrovské množstvo údajov. Výhodou digitálnych softvérovo definovaných sietí je flexibilita, môžu rásť, prípadne sa zmenšiť tak, aby ľudia, ktorí spotrebúvajú údaje, platili len za to, čo používajú. Takže digitálne siete sú nákladovo oveľa efektívnejšie. Ľudia môžu v rámci takejto siete implementovať systémy, ktoré nikdy predtým z rôznych dôvodov nemohli nasadiť. Ešte dôležitejšie je to, že ide o vysoko bezpečnú platformu. Ľudia majú z implementácie inteligentných riešení vcelku oprávnené obavy. Predstavte si, keby v inteligentnom meste niekto získal prístup k systému riadenia semaforov... Služby AT&T garantujú požadovanú úroveň bezpečnosti, čo dáva ľuďom dôveru, aby ich používali.

Aký je váš názor na rôzne typy sietí pre internet vecí?

JVS: Predovšetkým treba rozlišovať siete využívajúce licencované a nelicencované pásma. V licencovaných pásmach sa dá dosiahnuť oveľa vyššia miera spoľahlivosti a bezpečnosti a takisto efektívnejšia komunikácia nielen z hľadiska dosahu, ale v konečnom dôsledku aj z hľadiska ekonomickej efektívnosti.

Operátori sa snažia pokryť signálom predovšetkým obývané územia. Problémom hlavne na Slovensku je pokrytie železničných tratí prechádzajúcich neobývanými oblasťami. Moderné pripojené autá budú vyžadovať aj pokrytie cestnej siete. Ste na to pripravení?

JVS: Hustota pokrytia sa určite zvýši, je to otázka investícií a aj legislatívnych predpisov. Za posledných 5 rokov spoločnosť AT&T investovala v Spojených štátoch takmer 135 miliárd dolárov cez kapitálové investície a akvizície do rozšírenia pokrytia. Preto si myslím, že aj u vás to bude otázka investícií a stimulov na výskum a vývoj, ako aj vhodných partnerstiev – či už investičných, alebo technologických – s cieľom umožniť ďalšie rozširovanie týchto technológií vo vidieckych oblastiach.

Digitalizácia sietí a IT všeobecne vyžaduje aj dobre pripravených ľudí s kvalitným vzdelaním. Ako riešite priebežné vzdelávanie zamestnancov a prípravu potenciálnych zamestnancov, teda študentov univerzít?

JVS: Na globálnej úrovni investujeme ročne 250 miliónov dolárov do firemného vzdelávania pre všetkých našich zamestnancov. Z toho 34 miliónov ročne ide na podporu ich ďalšieho vzdelávania, napríklad postgraduálnych štúdií a podobne. Intenzívne spolupracujeme s rôznymi univerzitami v oblasti inovácií a technológií. Veľa našich zamestnancov je zapojených do výskumných aj vzdelávacích univerzitných programov. Napríklad Aspire je filantropický projekt AT&T určený na vzdelávanie pre stredné školy, v ktorom je aktuálne zapojených takmer 5 000 študentov z rôznych krajín Európy. Vyše 400 zamestnancov AT&T sa dobrovoľne venuje príprave študentov na ich budúce zamestnanie napríklad aj formou „job shadowing-u“ alebo po slovensky tzv. tieňovania zamestnanca, kedy študent strávi doslova za chrbtom zamestnanca celý deň a vie si tak utvoriť predstavu o dennej náplni práce.

V rámci digitálnej transformácie musíme formou rekvalifikácie zmeniť zručnosti takmer všetkých našich zamestnancov na to, aby boli pripravení vytvárať a konfigurovať programové vybavenie softvérovo definovaných sietí. Mnohé z našich vzdelávacích programov pomáhajú dosiaľ hardvérovo zameraným ľuďom presunúť sa z tradičného sveta hardvérových routerov do nového perspektívneho softvérovo definovaného digitálneho sveta. Naši slovenskí zamestnanci by v tomto mohli ísť príkladom, sú dostatočne kvalifikovaní, aby mohli robiť kvalitné predpredajné poradenstvo a popredajnú starostlivosť o zákazníka. Takisto potrebujeme zmeniť zručnosti našich partnerov, predajcov, inžinierov podpory a podobne. Pretože naši zákazníci a partneri sa pozerajú na AT&T nielen ako na poskytovateľa technológií, ale aj firmu schopnú pomôcť im transformovať svoje podnikanie tak, aby mohli získať vyššiu efektivitu a konkurencieschopnosť a stať sa lídrami v oblasti svojho podnikania.

Venujete dostatočnú pozornosť komunite IT špecialistov využívajúcich vaše technológie?

Snažíme sa o evanjelizáciu ohľadne digitálnej transformácie IT a komunikácie predovšetkým medzi šéfmi IT oddelení (CIO), pretože situácia v tejto oblasti sa dynamicky mení rýchlosťou, akú nikto nepredpokladal, a CIO na to, aby udržal konkurencieschopnosť firmy, musí inovovať IT podporu biznisu, a aby to mohol robiť, musí mu vedenie firmy schváliť na to investičné prostriedky. CEO musia pochopiť tempo vývoja digitálnej ekonomiky. Zvyčajné inovačné periódy hardvéru boli tri a viac rokov, dnes by pri čisto hardvérových komponentoch bola nevyhnutná ich výmena skoro každé tri mesiace, čo je nemysliteľné. Nikto si nemôže dovoliť kupovať nový hardvér každé tri mesiace. Na tomto príklade sa dá najlepšie ilustrovať kľúčová výhoda softvérovo definovaných komponentov aj celých subsystémov.

V našom rozhovore bola už niekoľkokrát spomenutá bezpečnosť ako jeden z kľúčových atribútov moderných sietí.

JVS: Bezpečnosť treba riešiť proaktívne a AT&T ju rieši dôsledne proaktívne. Poskytujeme nástroje na identifikáciu hrozieb v sieti, takže špecialisti zodpovední za zabezpečenie sú schopní vidieť tieto hrozby skôr, ako sa prejavia, a majú čas reagovať. Napríklad realizujeme a zabezpečujeme komunikačné siete pre preteky F1 alebo Red Bull Racing. Snažíme sa aj o lepšie zabezpečenie komunikácie v rámci multicloudových riešení, vlastne cloudové služby sa stali súčasťou našej digitálnej siete a využívajú bezpečnostné riešenia a bezpečné metódy komunikácie.

Máte pripravené aj krízové scenáre na zabezpečenie komunikácie predovšetkým záchranných zložiek, ale aj občanov v ohrození aj v prípade katastrofických udalostí, ako bol nedávny hurikán v Texase?

JVS: Jedna z kľúčových požiadaviek pri budovaní akéhokoľvek typu infraštruktúry je robustnosť. V telekomunikáciách je to vec architektúry umožňujúcej diverzitu prenosových ciest a možnosti flexibilného presmerovania komunikácie. AT&T je jeden zo svetových lídrov v oblasti obnovy po haváriách, máme na to špecializované strediská. V núdzových prípadoch, ako napríklad v Portoriku, sme schopní okamžite priletieť na postihnuté miesto a obnoviť komunikáciu. Spolupracujeme aj s charitatívnymi organizáciami, napríklad Telecom Sans Frontieres.

Čo je podľa vášho názoru pri transformácii telekomunikačného sektora najdôležitejšie?

JVS: V prvom rade je to otvorenosť. To je aj hlavný rozdiel oproti klasickým hardvérovým komponentom, ktoré boli, samozrejme, takisto riadené firmvérom, no ten bol proprietárny. Otvorený softvér je záruka transparentnosti a jednoduchej integrácie sieťovej vrstvy do infraštruktúry zákazníka. Dôležitá je aj flexibilnosť a rentabilnosť. Tá je aj o výbere čo najužitočnejšieho scenára. Napríklad AT&T má jednu z najväčších flotíl nákladných vozidiel. Aplikovali sme zariadenie, ktoré priebežne meria batériu a oznámi, že onedlho sa pokazí, takže ju možno proaktívne vymeniť bez toho, aby pokazená batéria spôsobila, že nefunkčné vozidlo zostane niekde na ceste. IoT veľmi intenzívne využíva jeden z našich klientov, spoločnosť  Maersk na sledovanie svojich kontajnerov, pričom sa dá sledovať nielen to, kde práve je kontajner, ale aj teplota v chladiarenskom kontajneri a podobne. Nedávno na hackathone v Prahe bola vyvinutá aplikácia na sledovanie znečistenia ovzdušia, ktorá využíva verejne dostupné údaje o znečistení. Takýchto príkladov z rôznych oblastí by som mohol spomenúť veľmi veľa. No a, samozrejme, digitalizácia biznisu vrátane využívania pokročilých analýz na báze umelej inteligencie je to, čím sa môže firma odlíšiť od konkurencie.

Ďakujeme za rozhovor.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
AT&T siet komunikacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať