Poľnohospodárstvo 4.0

0
Poľnohospodárstvo je najdôležitejšie odvetvie infraštruktúry každej krajiny, pretože od neho závisí nielen jej prosperita, ale doslova existencia obyvateľov. Zároveň je to odvetvie, na ktoré pôsobí najviac nepriaznivých vplyvov, počnúc počasím, napr. záplavami alebo obdobiami sucha, cez požiare, ktoré s obdobiami sucha úzko súvisia, až po obrovské množstvo škodcov vrátane mikroorganizmov. A to ani nehovoriac o prebiehajúcich klimatických zmenách. Svoje špecifiká má aj živočíšna výroba. Preto sa nielen veľké poľnohospodárske podniky, ale aj malí a strední farmári čoraz viac zaujímajú o moderné technológie, ktoré by im pomohli dosiahnuť čo najvyššie výnosy. Objem poľnohospodárskej výroby je diktovaný rastom populácie. Podľa odhadov bude na Zemi v roku 2050 takmer 10 miliárd ľudí a tento globálny nárast populácie si vynúti zvýšenie produkcie potravín o 68 percent. Zároveň však prebiehajú globálne zmeny klímy, takže dosiahnutie tohto cieľa bude veľmi náročné. Zdroje na kvantitatívny rast poľnohospodárskej produkcie sa rýchlo vyčerpávajú, plochy, na ktorých bude možné pestovať plodiny, sa nedajú zväčšovať donekonečna, takže hlavný dôraz sa bude klásť na kvalitatívny rast a jeho akcelerátorom budú moderné technológie. Čoraz častejšie sa používajú pojmy Poľnohospodárstvo 4.0, prípadne takzvané presné poľnohospodárstvo. Označenie presné zahŕňa zavlažovanie, hnojenie aplikované nie celoplošne, ale cielene podľa potreby a takisto sa týka stanovenia optimálneho termínu zberu plodín. Robot na manipuláciu s priesadami Základom je komunikácia... Špecifická črta rastlinnej výroby, ale aj pasenia dobytka a oviec je priestorová rozľahlosť, často v oblastiach, ktoré nie sú dobre pokryté signálom GSM. Percentá blížiace sa k stovke, ktoré udávajú operátori, sa totiž týkajú pokrytia populácie, a nie územia. Prioritou operátorov je pokryť obývané územia, cesty a železnice. Z tohto pohľadu sú na tom lepšie malí farmári, ktorých polia sú v extraviláne obcí. K dispozícii sú však aj rie ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Poľnohospodárstvo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať